Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

● Úvodní sloka
● Vstup: Ž 122 1Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! 2A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. 3Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. 4Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu. 5Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. 6Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! 7Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu! 8Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“ 9Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o celý článek…

● Úvodní sloka
● Vstup: Ž 121 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?  2Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. 3Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. 4Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. 5Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. 6Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. 7Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání celý článek…

● Úvodní sloka
● Vstup: Př 30:4-5 4Kdo vystoupil do nebe i sestoupil? Kdo si nabral vítr do hrstí? Kdo svázal vody do pláště? Kdo vytyčil celý článek…

Přinášíme novoroční kázání prof. Jaroslava Vokouna z našeho sboru. Toto kázání bratr profesor ještě užíval, proto je přinášíme až nyní.

1Kor 10,(7-)12-14

celý článek…

Více vizte ve zprávě ČT24.
Chvála Pánu!

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions