Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

● Úvodní sloka
● Vstup: Iz 49:7-8 „Spatří tě králové a povstanou, a velmožové se skloní, kvůli Hospodinu, který je věrný, kvůli Svatému Izraele, který tě vyvolil.“ 8Toto praví Hospodin: „Odpovím ti v čase přízně, pomohu ti v den spásy, budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu, abys pozvedl zemi a zpustošená dědictví vrátil.“
● Píseň: 371 Přijď již, Duchu Svatý, přijď k nám
● Modlitba
● 1. čtení: Ex 12:1-8.22-27 1Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi: 2„Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. 3Vyhlaste celé izraelské pospolitosti: Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. 4Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. 5Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. 6Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. 7Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. 8Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami.
22Potom vezměte svazek yzopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nadpraží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. 23Až Hospodin bude procházet zemí , aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás . 24Dbejte na toto ustanovení. To je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. 25Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. 26Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, 27odpovíte: ‚Je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil.‘“ Lid padl na kolena a klaněl se.
● Píseň: ZpCh 122 Živý je Pán
● Kázání: J 1:29-36 29Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. 30To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. 31Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael.“ 32Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. 33A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ 34Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“ 35Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 36Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“
Milé sestry a milí bratří, pokoj vám. -
Betlém jsme už uklidili, doba vánoční, tedy přicházení Pána Ježíše, však stále trvá. A tak je nám v dnešním Slově opět zvěstován Pán Ježíš a u evangelisty Jana je zvěstován jako Beránek Boží.

Betlém jsme už uklidili, různé naše betlémy obsahují různý počet postaviček. Díval jsem se minulý víkend z nostalgie na pana Tau a tam dědeček ve vánočním dílu hledá zatoulané ovečky do betléma. Těmi zatoulanými ovečkami jsme někdy my – a tu je zde zvěstován beránek Boží. Jako by Jan Křtitel, jen tak mimochodem procházející, už předznamenával Pánu Ježíši celou cestu. Hle, Beránek Boží, a pravověrnému židovi už zní proroctví Izaiášovo, které je skoro velikonoční. Jako ovce před střihači zůstal němý … jako beránek vedený na porážku … Beránek shromažďující zatoulané ovce. Ale víme, kde je v Bibli první beránek?

Když chce Abraham přinést tu nejvyšší oběť, svého syna, nakonec je jeho věrnost vyřešena východiskem v podobě beránka zaklíněného ve větvích. Starozákonní hod beránka pak pokračuje o Velikonocích v Egyptě. Na připomínku toho slaví Boží lid Velikonoce. U velikonoční oběti se říká, že tato slavnost probíhala na začátku roku. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců, říká Hospodin Mojžíšovi a Áronovi. Na začátku roku se připomíná toto vysvobození, které nasměrovává dále. Nasměrovává jako křest na odpuštění hříchů. Hle, Beránek Boží.

Beránek Boží, který snímá hřích světa, se zjevuje při křtu, i když je zde u evangelisty Jana jen letmá zmínka. A možná právě toto je dobrá symbolika našich dvou evangelických svátostí: Z vody křtu, z vody smrti a přitom nového života se vynořuje Beránek Boží, ten chléb živý, který, ač v něm podle Jana jako v pravém Izraelitovi nebylo lsti, prolil svou krev za nás.

Nedávno jsme slavili Tři krále a na dveřích možná někteří máme jejich znamení křídou. Tak jako izraelský lid měl na dveřích krev beránka jako znamení života Božího lidu a znamení ochrany. I když symbolické, odkazuje k Beránkovi. To je Beránek. Beránek ve Starém i Novém Zákoně, Beránek dnes. Beránek, který svým zvláštním způsobem chrání.

29Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. 30To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Tady nám Jan Křtitel říká důležitou věc, důležitou také pro nás: Nemohu si o sobě myslet, že já jsem mesiášem. Nemohu si o sobě myslet, že jsem střed světa. Co tedy Jan Křtitel dělá: Přichází a něco ukazuje. Ukazuje na Pána Ježíše a vyznává o sobě, že sám mu jen připravuje cestu.

31Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael.“ Od Jana se tedy můžeme naučit, jak pozvat na cestu. A také jak si uvědomit svůj úkol. Třeba když vydává svědectví.
32Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. 33A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ 34Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“ 35Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 36Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ A takto se plní proroctví:

„Spatří tě králové a povstanou, a velmožové se skloní, kvůli Hospodinu, který je věrný, kvůli Svatému Izraele, který tě vyvolil.“ Ne „skloní se před tebou“, ale skloní se kvůli Hospodinu. Tady je prorok vizionář! Sluníčkář! Havloidní pravdoláskař! – mohlo by se hned ozvat a v dnešní době se takováto slova na některé liberální názory skutečně ozývají – a takováto slova se používají jako nadávky – a tak na nás možná i někteří pohlížejí. Rozhodně k nám dnes nepřicházejí davy. Ale to proroctví oslovuje jednotlivé lidi, skloní se a sklání se kvůli Hospodinu každý, kdo poznává toho Beránka Božího. Přichází ne v ohni z nebe, aby najednou uvedl nějakou bouři, ale přichází k srdci jednotlivého člověka. Když taky ukazuje člověku na Pána Ježíše a ukazuje na naši záchranu: Hle, Beránek Boží.
Víte, co mě na Janovi fascinuje? Ta stručnost jeho programu. Víme, že křtil. Že volal k pokání. Rozhodně nevykládal nějaký obsáhlý katechismus. A v našem textu čteme, že jen tak prochází kolem a skoro mimochodem říká: Hle, Beránek Boží. A jistě mu vzdává úctu a sklání se před ním, však také nerozumí tomu, proč se Pán Ježíš chce nechat pokřtít. A Jan mu podle podání jiných evangelistů také odporuje, zdráhá se, ale současně mu vzdává úctu a sklání se před ním. Skloní se a sklání se kvůli Hospodinu každý, kdo uslyšel Boží hlas a nechal se pokřtít. Skloní se a sklání se kvůli Hospodinu každý, kdo přichází i se svými dětmi. Kdo přichází oslavovat, jako Izraelci slavili hod beránka a připomínají si skutečnost záchrany až podnes. Skutečnost záchrany, záchrany člověka, který něčím prošel a jak říkal Láďa Heryán v jednom výkladu, protrpěl se k jakési podstatě. A tak má člověk tuto zkušenost víry a skloní se a sklání se kvůli Hospodinu také každý, kdo o svou víru musel nějak bojovat. A tu k nám přichází posílení v Božím Slově: „Ty jsi můj služebník, v tobě se oslavím.“ A takto promlouvá Pán Bůh ke každému z nás. A takto odpovídá na naše přímluvné modlitby. Proto volejme k Pánu Bohu: Pane, oslav se v našich životech! Pane, oslav se tam, kde ztrácíme světlo a naději! A zazáří ti Kristus a zazní: Hle, Beránek Boží.
Amen. Modleme se.
● Píseň: 450 Již zpěv, prosby, kázání
● Liturgie sv. Večeře Páně
● Ohlášky: Ve čtvrtek se koná od 18:30 v přeštickém sboru ekumenická bohoslužba, káže římskokatolický děkan Karel Plavec. V pátek v Křesťanských společenstvích na náměstí káže Honza Satke a v sobotu na katolické faře káže Pavel Jendele. Začátky v 18:30.
V pátek od 14 hodin se již pravidelně koná náboženství.
● Přímluvy
● Modlitba Páně
● Poslání
● Požehnání
● Závěrečná píseň: 551 Tys na mě myslil dřív
● Postludium

Naším hostem byl dnes dr. Ladislav Heryán, katolický kněz, salesián, pedagog a hudebník.

Láďa Heryán sedící, hrající, zpívající.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš vzácný host se nám představil svými písničkami a také knihou, kterou s sebou přivezl. V průběhu večera z ní četl různé ukázky. Představil nám svůj život, své rozhodnutí pro kněžskou službu, hovořil o svém zapojení v undergroundu, o tajném teologickém studiu i o působení v době svobody. Hovořil o svých aktivitách společenských i pedagogických (zejména na VOŠ Jabok), o natáčení biblických pořadů pro rozhlas i o své literární činnosti. Přivezl s sebou také svou poslední knihu.

Ačkoli skromně začal večer tím, že nevěděl, co přesně přinést, v průběhu celého setkání jsme jej ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře měli možnost poznat i si společně zazpívat. Byli jsme rádi, že vážil cestu k nám do Merklína.

Naše Diakonie se účastní projektu Zdravá svačina.

● Vstup: Ž 91:1-2
1Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. 2Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“

celý článek…

Srdečně zveme na tato sborová setkání:
1. 1. 9:00 novoroční bohoslužba s Večeří Páně
(br. Jaroslav Vokoun)

4. 1. 18:00 setkání (nejen) nad Biblí
6. 1. 14:00 náboženství pro děti – ukázková hodina
6. 1. 18:00 tříkrálová bohoslužba
(br. Lukáš Král)
8. 1. 9:00 bohoslužba Slova
(br. Tomáš Živný)

11. 1. 18:00 setkání (nejen) nad Biblí
13. 1. 14:00 náboženství pro děti
13. 1. 18:00 biblická hodina – Přísloví 23. kapitola
15. 1. 9:00 bohoslužba s Večeří Páně
(br. Lukáš Král)

18. 1. 18:00 setkání (nejen) nad Biblí
20. 1. 14:00 náboženství pro děti
20. 1. 18:00 biblická hodina – Přísloví 24. kapitola
22. 1. 9:00 bohoslužba Slova
(br. Lukáš Král)

25. 1. 18:00 setkání (nejen) nad Biblí
27. 1. 14:00 náboženství pro děti
27. 1. 18:00 biblická hodina – Přísloví 25. kapitola
29. 1. 9:00 bohoslužba Slova
(br. Lukáš Král)

Bližší informace a aktualizace programu vždy předchozí neděli v ohláškách.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions