Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Sestra Míša Cimická z Přeštic nám poslala odkaz na stránky http://kolickuj.cz/ - netradiční způsob růstu a kvetení Božího Slova.

Přemýšlejte, sdílejte, diskutujte pod článkem.

Zveme vás na následující akce sboru:

Ve středu v 18 hodin setkání u čaje a kávy (nejen) nad Biblí

V pátek v 18 hodin biblická hodina s tématem „život věčný“. Na pořadí by pak měla být ke studiu některá z biblických knih.

V sobotu jsme zváni do Západního sboru na Koncert různých stylů pro jeden až čtyři klávesové nástroje, který začíná v 19 hodin.

A 5. června se v našem kostele uskuteční seniorátní setkání pěveckých sborů.

Tradiční píseň 366:1

Vstup: Ž 141,1
Píseň: 693 Ježíš hříšné přijímá
1. čtení: Ř 11,33-36
Píseň: Zp 2 Ať Tvá živá voda
Kázání: J 3,1-15
Milé sestry a milí bratří, pokoj vám.

Dnešní evangelium připadá na dnešní neděli podle starocírkevních perikop. A když jsem si je pročítal, říkal jsem si, co vedlo otce víry k tomuto textu. My vírou čteme Písmo, s vírou čteme text, který je složen ze slov, ale ta slova se nám stanou najednou něčím jiným – mohou k nám promlouvat. A dnešní evangelium k nám mluví o novém životě. Pro Nikodéma to bylo něco úplně nového a pochopil to Ježíšovo Slovo fyzicky: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“  Nikodéma ta otázka asi hodně zaměstnávala, když mu stálo za to přijít za Pánem Ježíšem v noci a získat odpověď na své otázky. A někdy to tak bývá, že nám něco nedá spát. I situace, které zažíváme v práci a při setkání s různými lidmi, nám otevírají otázky. A třeba se můžeme zamýšlet, co se s člověkem změní při křtu, co je najednou nového. O tom by mohli vydat přímé svědectví zejména ti z nás, kteří byli pokřtěni až později v průběhu života na vyznání víry.

V dnešním evangeliu se nám vlastně spojuje několik článků vyznání víry: učení o Duchu Svatém, křest, výstup Pána Ježíše na nebesa. A to pro nás nejsou jen formulky, magická slova, která bychom vyslovovali, když říkáme vyznání víry. Protože magií můžeme něco nebo někoho ovlivnit. To třeba egyptská kniha mrtvých obsahovala celé soupisy toho, co je třeba k posmrtnému životu, ke spáse a právě také správné formulky k poslednímu soudu. Je toho asi 400 stran běžného textu.

Ale my si svým vyznáním nechceme Pána Boha magicky naklonit, ovládnout nebo jakoby správně použít ke svému životu. Znovu jsem si to uvědomil právě při pondělní přednášce svého kamaráda o egyptské mytologii. Zde opravdu bylo důležité se naučit a znát posvátné texty a správné formule, aby je člověk správně použil pro přechod k věčnému životu a správně odpovídal při posledním soudu. My z Boží milosti nic takového nemusíme. My se smíme dozvídat o Boží milosti, smíme slyšet svědectví o naší záchraně, že dříve než my jsme přijali Pána Ježíše do svého srdce, přijal on nás – můžeme to také prožít v písni, kterou budeme zpívat po kázání.

4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ A Pán Ježíš říká: 6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Apoštol Pavel říká: Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, když v listu Římanům zvěstuje Krista.

5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. 6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. To znamení přijetí z Ducha Svatého a stejně jako na počátku při stvoření byla voda a nad vodami se vznášel Duch, stejně tak je zde voda a Duch, kteří dávají život. I když nevíme, jak se to děje, Duch a vítr vane, kam chce, ale toto chtění Boží počítá s námi. Aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný, připomíná Pán Ježíš tu skutečnost Boží záchrany, do které jsme všichni pozváni. A není to jen nějaké náhlé zjevení, ale je to pokračování Božího příběhu s námi, pokračování svědectví víry: 14Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Tak jako Izraelci měli na poušti bronzového hada a pokud na něj někdo pohlédl, byl uzdraven. Právě tak je s námi Pán Ježíš, i když si myslíme, že se na své cestě nacházíme právě v poušti. I tehdy, tady a teď smíme prožít tu zkušenost Božího přijetí a záchrany. Proto zde máme svědectví Písem, protože Boží příběh s námi stále pokračuje a stále přináší něco nového. Dává nám nový život. Často tam, kde již necítíme sílu ani naději.

11Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. 12Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Takto Pán Ježíš mluví o svědectví víry a asi to také známe, když bychom někomu vydávali svědectví, ne vždy uvěří, že to, co se stalo, co známe a co jsme viděli jako zásah v našem životě, bylo z Boží moci. Apoštol Pavel píše v listu Efezským: 17Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali 18a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Ten osvícený vnitřní zrak, totiž pohled víry, která se nám dává jako dar. A my můžeme z tohoto daru mnoho čerpat. A když slyšíme o tom novém narození, můžeme si připomínat svůj křest, i když nás nevyvazuje z našich starostí a z našeho života, je to povolání do něčeho nového. Ke společenství. I když my někdy rádi utíkáme sami k sobě a naše osobní víra má velkou cenu, také si jistě sdělujeme i své zkušenosti, společenství, podpora a pomoc mezi bližními je zde z Ducha Svatého. I v neočekávaných momentech se nám dostane pomoci. Vždyť překvapivě čteme, že Nikodém přišel za Pánem Ježíšem v noci. Asi nechtěl jít za ním veřejně, možná mu ta otázka nedala spát, v každém případě i v temnotě zde zaznívá Boží Slovo, přichází zase něco nového. A tak slyšíme někdy v církvi o znovuzrození, to je to nové narození, obnovení. Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha – to není věroučná formulka, která by zavírala dveře, ale je to Slovo pozvání k nové cestě, k novému životu. Možná by se tento text dal parafrázovat takto: Kdo se narodí z vody a z Ducha, může vjíti do Království – a mně osobně tento výklad připadá příznivější, je zde nabídka, která nás ale naléhavě volá. A to obnovení z Ducha je tu pro nás na každý den. Každý den můžeme začít s novým oslovením, s novým Slovem, jako někdo třeba čte Dobrou setbu, hesla jednoty bratrské nebo další inspiraci. Samotné slovo inspirace znamená vlastně „vdechnutí“ a tak se můžeme pod inspirací Boží pokaždé znovu nově nadechnout.

14Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Záchrana, která přichází do situace ponížení, to je přece hluboce lidský příběh. A my v té Boží inspiraci, v tom Božím dýchání s námi, smíme nově dýchat, i v každé těžké situaci se i díky svým bližním smíme něčeho zachytit. A když z Božího Ducha a z Boží pomoci prožíváme právě to dobré, jsme zase my zváni na cestu. Poznáme právě tím osvíceným vnitřním zrakem, když tomu budeme otevřeni, to Boží vedení. Inspiraci, Boží dýchání s námi. A smíme z něj čerpat posilu pro každý nový den. V této síle smíme také Pána Boha prosit o to, na co nám samým dech nestačí. Proto je nám darován Duch, který dává dech, inspiraci, jak vyznává už žalmista: Vše, co má dýchání, navěky chval Hospodina zástupů. Modleme se.

Píseň: 551 Tys na mne myslil dřív

Poslání: Žd 10:22-23

Áronské požehnání: Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe. Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě. Obratiž Hospodin tvář svou k tobě, a dejž tobě časný i věčný pokoj.

Závěrečná píseň: 164 Pane, tys mne zkusil

Ve středu se sejdeme k pravidelnému setkání u kávy a čaje (nejen) nad Biblí.

V pátek se koná studijní biblická hodina k tématu „život věčný“.

V neděli se koná pravidelná bohoslužba v 9 hodin.

Na všechny akce sboru jste srdečně zváni.

A zde je jedna hudební ochutnávka k chystaným nedělním bohoslužbám.

Tradiční píseň 366:1
Vstup: Iz 44:3
Píseň: 379 Stvoř srdce čisté, Bože, mi
1. čtení: Sk 2:1-13
Píseň s kytarou: 675 Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli
Slovíčko pro děti

Kázání: 1Te 5:15-28

Milé sestry a milí bratří,

asi každý máme ve svém životě nějaký zlom. Nějaký velký přerod, změnu. A v dnešním prvním čtení jsme slyšeli o události Letnic, kdy byli všichni shromážděni na jednom místě, jak jsme slyšeli, to společenství je mohlo posilovat, ale možná si kladli různé otázky. Možná čekali, co bude dál. Možná nevěděli, co bude dál. Co bude dál s nimi, jaká má být jejich další cesta. Může to být i naše zkušenost, kdy se něco změní, uzavřeme nějaký úsek života, raději jsme třeba všichni spolu jako ti učedníci za zavřenými dveřmi, a přitom přesně nevíme, co bude dál. Co s námi bude. Jak na tom budou naše děti ve škole. Nebo jaké se dozvíme výsledky u lékaře.

Moji milí, v pokračování toho našeho prvního čtení vystupuje apoštol Petr a říká: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ Mezi námi je i více těch, kteří si pamatují svůj křest na vyznání víry. Pro ně i pro nás, kdož jsme byli pokřtěni jako děti na základě víry svých rodičů, platí to Boží přijetí.

A pro nás jako Boží děti také platí slovo apoštola. Pavel psal svůj asi nejstarší list do Tesaloniky, kde velmi rád působil, a píše také nám:
15Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Jako by to bylo Slovo do dnešní doby. v listě Římanům Pavel říká: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. To je skutečně Slovo do dnešní doby i pro nás. Do našich konkrétních životů. I proti našim obavám.

16Stále se radujte, teď jsem měl jednu zprostředkovanou zkušenost, kdy skutečně i moderní psychologové doporučují umět si dělat malé radosti v životě. Někoho potěší pohled na rozkvetlou louku. Někdo se podívá na fotbal. Někoho zaujme debata o historii. Někdo třeba rád háčkuje čtverce do Afriky. A když slyšíme Stále se radujte, není to jen návod k nějaké umělé a předstírané radosti, jako kdybychom se dívali na film ze Severní Koreje. Ale to Slovo Stále se radujte ná může otevírat oči a těšit srdce.

17v modlitbách neustávejte. To abychom v té radosti ani ve smutku nezapomínali na Toho, který nás nese a chrání. A buď abychom ve chvílích radosti vzdávali díky nebo se k Němu dokázali obrátit se svými prosbami, i když nás to svádí se se svými problémy a úzkostmi zavřít v koutku, aby nás nikdo neviděl, aby o nás nikdo nevěděl. Ale tu je náš Nebeský Otec, který o nás ví a který vyslýchá naše srdce.

18Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. To vypadá, jako by tím apoštol popřel existenci jakýchkoli problémů v životě. A skutečně to vypadá skoro jako provokace. Ale v tom vedení Božím Duchem jsme ujišťováni také o tom, že pak můžeme vzdávat díky za naše vysvobození a uzdravení.

19Plamen Ducha nezhášejte, co to pro nás znamená? Jistě to není jen to nejznámější a nejviditelnější mluvení v jazycích, ale veškeré dobré projevy, ke kterým dává sílu Pán Bůh. Protože Duch Svatý nám dává také radost v srdci a přivádí k mnohému dobrému. Takže to jistě není jenom nějaké náboženské sebe-budování, ale všechno je to dobré pro prožívání víry a vzájemnou pomoc. Ať se to týká (prorockého) moudrého promluvení do určité situace, vzájemného posilování v modlitbě či jakýchkoli jiných darů moudrosti na naší cestě.

20prorockými dary nepohrdejte. To asi neznamená poslouchat každou předpověď konce světa, to vůbec ne, ale ten prorocký dar může být často rozumným promluvením do konkrétní situace, kdy nám někdo přinese rozjasněný pohled do naší situace.

21Všecko zkoumejte, dobrého se držte, 22zlého se chraňte v každé podobě. Všechno zkoumejte – to jistě neznamená vyzkoušet všechno, co nám přijde pod ruku, s čím se setkáme – ale právě to promluvení k nám má obě dvě stránky: Dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Je tu tedy i důraz na náš rozum, že můžeme věci ve svém životě zkoumat. A chránit se od zlého třeba tak, že si neseme a víme, co se nám v životě nevyplatilo nebo co nám ublížilo. Ale nejsme na to sami, není to jen náš výkon rozumu, víra není intelektuální výkon. Vždyť tu sílu přijímáme od Pána Boha a smíme slyšet toto povzbuzení a posílení:

23Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. To směli slyšet první křesťané, kteří očekávali už za svého života příchod Pána Ježíše. Ale to Boží posvěcení, zachování a požehnání nám platí stále! Pán Bůh nás nenechá padnout, znovu nás pozvedá a posiluje. Protože neklame v tom, co nám zaslíbil.

24Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. Někdy se nám může zdát, že čekáme dlouho. Když už přece to všechno dodržujeme, zdá se nám. Ale Pán Bůh je věrný a dá nám vysvobození, i z dlouho prožívaného smutku nebo bolesti, on to také učiní, to, co je v jeho plánu, v jeho vládě. Může nám připadat zvláštní to Slovo, že Bůh je věrný, ale Bůh je věrný v našem povolání, na každém místě, kde se nacházíme, ale také když nás zavolá jinam, když nám ukáže novou cestu. I když je to cesta k velké změně. To prožil i apoštol Pavel, byl zastaven na cestě.

25Bratří, modlete se i vy za nás! píše apoštol, vědom si toho, že také potřebuje přímluvné modlitby bratří a sester. Takový postoj nás chrání od duchovní pýchy. A někdy je potřeba si ji přiznat. Někdy je třeba prosit o pokoru. A sdílet se s bratřími a sestrami v úkolech a situacích, na které nestačím, přiznat svoji nedostatečnost a místo na cestě.

26Pozdravte všecky bratry svatým políbením. 27Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. To říká apoštol pro posilu a šíření Slova. 27Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. To Slovo smějí slyšet všichni, to aby se nestal ze společenství Kristova uzavřený spolek, který bude mít dveře zamčené a bude si stanovovat podmínky ke vstupu. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh, říkal apoštol Petr ve svém kázání. A my máme nést to zaslíbení a svědectví svým dětem i všem široko daleko, když přijímáme dary Ducha a sílu pro každý nový den a často i pro každý krok a pro každé nové nadechnutí.

Sestry a bratří, v tom dnešním Slově ze Skutků jsme slyšeli o velké změně, kterou koná Duch Svatý. Duch Svatý k nám přichází ve chvílích strachu, ve chvílích smutku, ve chvílích strachu, jako přišel k učedníkům, když byli za zavřenými dveřmi a nevěděli, co bude dál. A byli posíleni mocí z výsosti! Nebojme se, často ve chvíli, kdy už se nám zdá další okamžik, další krok a další den úplně beznadějný, je tu uprostřed nás Duch Svatý, třeba potichu, nepozorovaně, ale přináší najednou do srdce klid, o kterém řekneme, že nevíme, odkud se vzal, ale je tu s námi jako Průvodce, Přímluvce, Ochránce Boží. Přímluvce, který trvá navěky, zůstává a provází po všechny generace tak, jak to zvěstoval Petr: Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. A jako ujištění, jako nové pevné boty pro každý krok, tak je nám dáno to závěrečné Slovo, které ať nás provází na každý nový den: 28Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Píseň: 683 Spolu lámejme chléb
Píseň díků: Zp 58 Mou cestu v rukou máš
Píseň vděčnosti: 483 To jedno mějme stále na paměti
Poslání: Žd 13:20-21
Požehnání: Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu. Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás. Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí. Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte a aby vás vysvobozoval z pasti. Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno. Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás někdo útočí. Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal. Amen.

Závěrečná píseň: 441 Svatá doba, Páně den

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2016 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions