Úvodní sloka
Vstup: Žalm 11
Píseň: 639
1. čtení: Sk 19:23-40
Chvála
2. čtení: Ef 5:8-14 8I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 9Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; 10zkoumejte, co se líbí Pánu. 11Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. 12O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. 13Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. 14A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

Kázání: Milé sestry a milí bratří, pokoj vám.
O světle se dá vypovědět mnohé, až se zdá, že je to banální, protože je všude kolem nás. Třeba vtipy o žárovkách. Kolik policajtů je třeba k výměně žárovky? Čtyři. Jeden stojí na stole s žárovkou, dva tím stolem točí a ten čtvrtý stojí v chodbě a dívá se, jestli nejde proud.
Apoštol píše Efezským – ze Skutků 19 víme, že ho tam v amfiteátru vypískali a namísto zvěsti o Kristu skandovali jméno bohyně Artemis, bohyně lovu, lesa, měsíce… Prostě bylo důležité, jaké všechny kompetence měla a pro obyvatele města měla velkou důležitost i s velkým chrámem, který jí byl zasvěcen. A tak apoštol Pavel káže v amfiteátru, ale ti efesští jako by jej nechtěli poslouchat. Promlouvá za ně zlatník Demetrios, který se jako jeden z mnoha řemeslníků věnoval odlévání a zhotovování zlatých miniatur Artemidina-Dianina chrámu. A jako v té úvodní anekdotě ti lidé raději točí stolem, aby zašroubovali žárovku, než aby přistoupili k tomu světlu, které kázal Pavel. Nestává se nám to také? Že raději točíme stolem? I to je možné.
Evangelista Alexander Barkóci říkal v jednom kázání, že pastor má nevděčné povolání v tom, že kde se mu sejde pět lidí, vznikne šest názorů. A konkrétně v Aténách pro jistotu měli i oltář „neznámému bohu“. Protože co kdyby. A tak chtěl apoštol Pavel na něj poukázat a čteme, že alespoň někteří v něj uvěřili. Zatímco v Efesu jej vypískal celý stadion.
A myšlenka toho dnešního Slova je o úspěchu a neúspěchu:
1. Apoštol Pavel chtěl kázat o Pánu Ježíši
2. Věděl, do jakého prostředí jde, a připravil se na to.
3. Kázal jejich jazykem, jejich podobenstvím světla.
4. I tak byl vypískán, či spíše překřičen.
Lidí tam asi bylo jako na konferenci Awakening, ale najednou se celá ta křesťanská konference, byť zaštítěná tajemníkem města (Sk 19:35) zvrhla a jen ten městský tajemník byl schopen tam udělat pořádek.
V dalším našem čtení čteme o světle a to byla pro řeckého člověka srozumitelná metafora. Už filosof Platon rozumí světlem pravdu, skutečnost, poznání skutečnosti. A tak tu apoštol Pavel navazuje na něco, co ti Efesané dobře znali ve své vlastní kultuře, myšlení a jazyce – a říká: toto světlo pravdy k vám přichází a je to Pán Ježíš Kristus.
Apoštol Pavel přímo v Efesu použil zajímavý způsob: Našel ten zmiňovaný oltář „neznámému bohu“. A Pavel dokáže rozumět tomuto lidskému tázání nebo touze po poznání skutečností neznámých a říká: Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: ‚Neznámému bohu‘. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. A zvěstuje jej právě jako světlo, čemuž Řekové dobře rozuměli. Pavel rozpoznal, kde je jeho místo a čas, když si jej takto Pán Bůh použil.
O to se můžeme snažit také. Tam, kde naši sousedé, přátelé stavějí oltáře neznámému bohu, pro jistotu. Tam, kde na naše jakákoli slova svědectví začínají skandovat, jen aby nás překřičeli. (Doslovně či obrazně.) I apoštolu Pavlovi řekli nejednou: „Je to zajímavé, ale poslechneme si tě jindy.“ Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: „Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.“ (Sk 17:32) Ale přestal s tím? Víme, že nepřestal, dokonce říká: „Běda mi, kdybych nekázal!“ (1Kor 9:16) – a to neplatí jen pro kazatele, ani jen pro pastorační pracovníky, ale pro každého z nás.
A skončil bych Slovem ze 16. verše té naší 5. kapitoly, kraličtí říkají: Vykupujte čas. Tento oddíl psal apoštol Pavel také s očekáváním brzkého příchodu Páně, a tak se na svých cestách nebojme, ale vyhlížejme světlo.
Píseň: 679

Přímluvy + modlitba Páně
Poslání, požehnání
Závěrečná píseň: 551