Současnost

Od 1. dubna 2016 byl zvolen za faráře v merklínském sboru bratr Lukáš Král, který zde nalezl své první působiště po studiích na ETF UK a následné roční praxi (vikariátu) ve sboru v Přerově (na Moravě). Jeho nástupem byla ukončena etapa, kdy sbor z Přeštic administroval bratr farář Jan Satke.

Kurátorem je od roku 2002 Pavel Šalom. O kostel a farní zahradu pečují někteří bratři a sestry ze sboru. Sbor měl ke konci roku 2014 osmdesát členů. O životě sboru jsou bratři a sestry informováni prostřednictvím sborových dopisů.

Sborové aktivity

Kromě pravidelných setkání pořádá náš sbor:

- letní tábory pro děti – konají se v Habarticích u Klatov. Jedná se o stanový tábor, kterého se každý rok účastní okolo 10-20 dětí. Tábor má vždy své téma, které pak formuje celotáborovou hru i jednotlivé soutěže. Cílem je podporovat všestranný rozvoj dětí a předávat křesťanské hodnoty. Tábory jsou pořádány ve spolupráci s YMCA Klatovy.

- nedělní školy – jde o dětskou formu bohoslužeb, kde je pro děti srozumitelným způsobem předáváno poselství Bible. Konají se v neděli a běží současně s pravidelnými bohoslužbami.

Středisko Diakonie Radost

Sbor se stal zakladatelem střediska Diakonie v roce 1992. Posláním tohoto střediska Diakonie je poskytovat potřebnou pomoc a asistenci handicapovaným, zejména dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a autismem. Středisko provozuje Domov pro těžce postižené děti na Radosti, dílny, chráněné bydlení, respitní péči a pečovatelskou službu v Merklíně a okolí. Středisko má dále i své „pobočky“ v Klatovech a v Sušici. Součástí Diakonie je též Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín. V současné době spravuje tato zařízení Diakonie Západ spadající pod Diakonii ČCE. 

Aktuální informace o středisku najdete na adrese http://radost.diakoniecce.cz/

O speciální škole se pak více dozvíte na http://www.specialniskolamerklin.cz/