Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Od tohoto pátku (tj. od 20. října) se opět začne scházet skupinka (nejen) našich dětí. Začátek jsme oproti minulosti posunuli na 15:00 hod!!!
Na prvním setkání se budeme seznamovat a společně hledat to, co by nás dohromady mohlo bavit. Určitě však budeme zpívat chvály a modlit se za to, aby nás (vždy) příště přišlo víc :-)

1.10. – br.f. František Pavlis
slavnost Díkčinění za úrodu,
s vysluhováním sv. Večeře Páně

8.10. – br. Oto Tichý

15.10. – ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

22.10. – br. Karel Cuchal

29.10. – br.f. Jaroslav Vokoun
slavnostní bohoslužba ke Dni reformace
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Bohoslužby začínají v 9.00 hod. Po jejich skončení se scházíme k povídání u kávy a čaje.
Všichni jste srdečně zváni!

Od 1. září 2017 jsme po nějaké době opět administrovaným sborem. (Staro)novým administrátorem byl ustanoven br.f. Jan Satke. Těšíme se na spolupráci a zároveň doufáme, že se nám co nejdříve podaří najít kazatele či kazatelku, se srdcem pro tak trochu misijní práci na „divokém Západě“ :-)

Vstup: Žalm 54:3

Píseň: 604

1. čtení: Ti, kdo milují Hospodina, budou jako slunce vycházející v plné síle. Soudců 5,31

Chvála: Svítá 316

2. čtení: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Efezským 5,8

Kázání: Milé sestry a milí bratří, pokoj vám.
Apoštol Pavel v listu Efezským (s nímž jsme se již setkali) hovoří o světle a říká: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Hovoří o skutečnosti nového života. Současně ze Starého Zákona nám zní to Slovo, že ti, kdo milují Hospodina, budou jako slunce vycházející v plné síle. V kontextu knihy Soudců to říká ve svém zpěvu prorokyně Debora. Zpívá o bojovnících izraelských. V okolních kapitolách vícekrát čteme, že Izraelci činili to, co je zlé v Hospodinových očích, avšak zde vystupuje žena s prorockým zpěvem o Hospodinově věrnosti. (Hospodin pak povolává soudce a válečníka Gedeóna.) A tak se Božímu lidu zase i ve válečném čase a i navzdory nevěrnosti a nedověře ukázala naděje podobně jako světlo.
Světlo – v Egyptě i v římské říši byl panovník ztotožňován se Sluncem nebo titulován jako Syn Slunce, nazýván také sol invictus, neporazitelné Slunce. I proto mohlo být u prvních křesťanů podezřelé slavení neděle, Sun-day, Sonn-tag, jako dne Slunce, dne císařského kultu. Ale toto Slunce přicházející je pro nás Pán Ježíš Kristus, a proto apoštol Pavel říká v dnešním Slově: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Protože světlo je darem od Pána Boha, obrazně i doslovně nemusíme žít ve tmě. A svědčí o tom také písně z našeho zpěvníku: Ó slunce spravednosti, Ó zasvěť se nám v jitřní záři, Zlatá když sluneční záře se objeví … Ten dar světla, jasného pohledu, jasno-zřivosti nás i podle apoštola Pavla vyvádí z různých vlastních temnot, kdy možná trošku pohodlně za sebou zhasneme, zatáhneme závěsy, třeba si myslíme, že na nás už nikdo a nic nemůže… Ale víme i z příběhu proroka Jonáše, že takto nelze nikam utéci.
Ten Pavlův příměr světla a slunce byl opravdu široce srozumitelný, objevuje se v různých tehdejších kulturách. A Pavel možná tyto mytické představy znal a říká nám křesťanům: Žijte jako děti světla. Ovšem toho světla pravého a nakonec tedy jako děti Toho, který dává světlo. A ti Pavlovi řečtí posluchači tomu také rozuměli, protože asi znali Platonovo podobenství o světle, které mluví podobně: Jsme-li v tmavé jeskyni, vycházíme z toho, co vidíme jako stín, a potřebujeme být vyvedeni na to skutečné pravé světlo, abychom poznali skutečnost.
Ještě bych se v tom dnešním verši zastavil u pojmu děti. Žijte jako děti světla… Jako děti žijeme a máme žít proto, že se musíme mnohému učit, a to často bez rozdílu věku. Apoštol Pavel to ví, a proto píše takto obecně všem: Žijte jako děti světla, protože to světlo přicházející, to Slunce vítězící nad tmou vám dává věčný život, probuzení a povzbuzení. Dává vzrůst všemu živému – proto také jako děti světla máme chránit Boží stvoření.
A tak se v těch dnešních textech ukazuje vedení Boží skrze jeho dary, jen si jich všimnout, protože jsou všude kolem nás. To věděli i Izraelci, ale přesto konali to, co je zlé v Hospodinových očích. Ale jako děti světla, jako děti Boží, prosme o sílu Ducha Svatého, abychom nejednali nemoudře. V jedné písni jsem slyšel zajímavý text: Středověk srdce brousí kruté zbraně… A proto potřebujeme Ducha Svatého. Protože mnohým věcem se musíme neustále učit za pochodu a být poučeni různým způsobem. A naší odpovědí nechť je pokorná modlitba o sílu ke zodpovědným činům, které jsou dobré v Hospodinových očích.

Modlitba: Pane Ježíši, křtem jsi nás učinil dětmi světla. Dej, abychom tvé světlo posilovali silou tvého Ducha a neodcházeli od něj do vlastního pohodlného šera či tmy. Posiluj nás ve víře a vytrvalosti, abychom byli připraveni pro tvůj den. Amen.

Píseň: 679

Přímluvy + modlitba Páně
Poslání
Požehnání
Závěrečná píseň: 487

Freska zobrazující Krista jako světlo nad světem. Těšit se můžete v nedělním kázání.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions