Úvodní sloka

Vstup: Ž 27

Píseň: 440 Ozvi se, Pane můj

Úvod k modlitbám

1. čtení: 1Pt 3:13-16

13Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? 14Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá 15a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, 16ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.

1Pt 4:10-16

10Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 11Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. 12Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, 13ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. 14Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. 15Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky. 16Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.

Slovíčko pro děti

Chvála: 8 Bůh je záštita má

Kázání: Žd 11:36-40

36Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. 37Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. 38Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. 39A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, 40neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás.

Milé sestry a milí bratří,

pokoj vám. Ve světle událostí posledního týdne se ale ptám: Lze mluvit o pokoji? V nedávném rozhovorou s Jiřím Tichotou čtu: Stačí kytara a písnička, abychom si našli cestu k lidem. – Jenže otázka zůstává: Lze mluvit o pokoji? A nad touto otázkou jsem si lámal hlavu a Pán mi dal Slovo z Ezdráše 3:6, které říká: V první den sedmého měsíce začali obětovat zápalné oběti Hospodinu, i když ještě nebyly položeny základy Hospodinova chrámu.A to je dobrý příklad: Ještě když nejsou dány všechny podmínky, ještě když nejsou ani položeny základy Chrámu, už se koná bohoslužba, protože Pán Bůh má plán. Pro nás. S námi. I takový plán, který překonává zlo.

A zdá se, že pravda, láska a demokracie je bezzubá… ale síla svědka Kristova nespočívá v tom, kolik má zubů. „Máme přemáhat zlo dobrem. Ne respektovat nebo tolerovat, ale přemáhat.“ Tolik z diskuse nad nedávnými událostmi, které otřásly světem. A pokaždé se musíme tázat. Pokaždé musíme znovu hledat. A tázat se, co můžeme udělat dobrého. Dívat se, komu můžeme pomoci. Poslední kázání byla taková stavební – jako ten úhelný kámen nebo silný sloup nás Pán Ježíš drží a sílí k tomu, abychom šířili dobro.

A ta síla toho Slova je pro nás v tom prokázání víry a věrnosti. Že toto Slovo znělo a zní všem křesťanům, kteří se nevzdali a nevzdají tváří v tvář lvům v aréně, hranici či mnoha dalším trestům a násilí. Ale současně i proti bezuzdnému a slepému násilí. Jistě by bylo zajímavé, kdyby třeba milosrdný Samaritán začal pátrat po těch lupičích, kteří zbili toho nalezeného poutníka. Ale on s ničím takovým nepočítá a koná tu pomoc, která je potřeba na místě.

Vzpomněl jsem si na rok 1995, když zuřila válka v Bosně. Nakonec byla ukončena Daytonskou mírovou smlouvou, ale zajímavé a úděsné je, že někteří extrémní nacionalisté ji dodnes nazývají Daytonskou zradou. Ano, mír je zradou pro věci války. A květina se zdá slabou zbraní proti tanku. Ale jestli jste viděli film Muž, který sázel stromy, ten krásně ukazuje, jak dobrá věc doslova nese ovoce. Najde je ten, kdo usiluje o dobré věci. Protože zlo není protikladem Pána Boha. Zlo je tam, kde Pán Bůh chybí. Svatý Augustin to říkal: zlo je nedostatek dobra. Podobně jako tma není žádná hmota. Tma je pouze způsobena nepřítomností světla. A tak kdykoli zasadíme strom, obvážeme ránu nemocného či řekneme dobré slovo pracujeme pro Boží království. Strom poroste pomalu, rána si vyžaduje čas ke zhojení, přijetí slova je na svobodné vůli lidí. Ale i Pán Ježíš byl ve stejné situaci: Uzdravil deset malomocných a vrátilo se k němu pět. Ale Pán Bůh není statistik. Uzdravuje dál, protože je připraven léčit a přijímat ty, kteří zůstávají na cestě. A ti druzí? Ti mají před Pánem svůj úděl podle toho, čemu/komu slouží. Neboť každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. (1J 4:3) A proto pro každý čas nám zní Slovo povzbuzení: 10Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1Pt 4:10) A s druhy Danielovými, když jim hrozla ohnivá pec, můžeme říci: Proto se bát nebudeme a před velkými věcmi tohoto světa se rozhodně nepokloníme. (Da 3:17-18).

Ve čtvrtek bylo Nanebevsstoupení Páně. Co to pro nás může znamenat: Pán Ježíš, Ten, který zaplakal nad smrtí svého přítele, se přimlouvá za nás. Vstoupil na nebesa a zná každého z dětí na tomto světě jménem.

Matouš 5:45 říká: Hospodin sesílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. – Ale nad tímto světem je spravedlivý jen on sám. Ve světle měnících se zákonů v to složme svou naději.

Modleme se.

Píseň: 419 Mocný Bože, při Kristovu

Přímluvy

Modlitba Páně

Poslání: Zj 15:3-4 Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. 4Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“

Požehnání

Závěrečná píseň: 482 Jak rozkošné a milé