Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

… je zde. Těšíme se na vás.

● Úvodní sloka
● Vstup:  Ž 43
1Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým! 2Tys přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě, proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? 3Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, 4a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citeru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože! 5Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh. celý článek…

Píseň chval pro nedělní bohoslužbu je zde. Budeme zpívat s dětmi a mládeží.

Na dnešním setkání (nejen) na Biblí jsme poslouchali pořad o svátku stánků, jak o něm mluví kniha Leviticus.

● Úvodní sloka
● Vstup: Ž 122 1Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! 2A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. 3Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. 4Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu. 5Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. 6Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! 7Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu! 8Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“ 9Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o celý článek…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions