Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Úvodní sloka
Vstup: Ž 98
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil celý článek…

● Úvodní sloka
● Vstup:     Ž 33 1Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, celý článek…

Bohoslužby dne 23. 4., neděle Quasimodogeniti, nazývaná Provodní či Bílá kvůli oslavě nově pokřtěných o Velikonocích
● Úvodní sloka
● Vstup: Žalm 116:1-2
1Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, 2sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.
● Píseň: 508 Já ztracený a chudý
● Modlitba:
● Čtení: Lv 5:14-16 a Zj 7:9-17
14Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 15„Jestliže se někdo těžce zpronevěří tím, že se neúmyslně prohřeší proti svatým věcem Hospodinovým, jako pokutu přivede Hospodinu celý článek…

355

Vstup

346

Př 16:23-24   23Srdce moudrého dává jeho ústům prozíravost a na jeho rty přidává znalosti. 24Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem. celý článek…

Vstup Jozue 1:9

„Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.“

Píseň: 443

Ž 46:2-3

2Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. 3Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Loď církve – znak Ekumenické rady církví

 

celý článek…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions